M
cracked:

sesamestreet:

The problem with Wookiee Cookies.

Is the best gif on the entire Internet or what


or what

cracked:

sesamestreet:

The problem with Wookiee Cookies.

Is the best gif on the entire Internet or what

or what


Some Estonian phrases to jumble up your Friday!http://is.gd/memrise

egyértelmű hazugság!

Some Estonian phrases to jumble up your Friday!

http://is.gd/memrise

egyértelmű hazugság!

supersonicart:

Amazon Listed 22” x 30”, 300gsm Fabriano Paper Packs of 50 for $5.68 & Artists Went Crazy.

Packs consisting of 50 sheets of Fabriano cold press paper usually run for nearly 500 dollars but, yesterday, Amazon - for some reason unknown to me - was selling them for $5.68 (The original listing has been deleted, but thankfully I took screenshots!).  Someone out there noticed this in the Internet art community and from there it exploded as artists across the United States rushed to buy what hopefully would be enough paper to last the rest of their careers for only six dollars.  (One artist friend mentioned to me that he bought $120 worth of the six dollar paper or 1000 sheets.)

Today the price has been fixed and the original listing removed but the paper is currently the #1 bestseller in Arts, Crafts and Sewing.  It’s yet to be determined if my order along with the thousands of other artist’s orders will be shipped as the orders are being fulfilled not by Amazon but Blick Art Materials.

The Nike Zoom Hypercross Trainer

valami:

bycamilla:

http://instagram.com/camilla.pedersen
IT´S ALL A LIE

a közgép utolsó munkája

valami:

bycamilla:

http://instagram.com/camilla.pedersen

IT´S ALL A LIE

a közgép utolsó munkája

jajkiseszter:

!!

lobomotiv:

inzertbreaks:

Már megint izzad a tenyerem

A cenzura által betiltott és kivágatott jelenet a “Vigyázat mélyföld!” c. 1985-ben készült televíziós irodalmi összeállításból. A felvételt a kivágatás után minden hordozóról letörölték, egyedül egy privát VHS szalagon maradt fenn mindmáig a timekódos munkakópia, amiről most (29 évvel később) készült el ez a másolat. A felvétel egy snittben készült, a Vígszinház mögötti ház házmesterlakásában kezdtük el, és a színpadon fejeztük be. Udvaros Dorottya 4-szer tünik fel benne különböző öltözetekben. (Rendező: Molnár György, op: Szabó Gábor). A Bizottság együttes akkori “botrányszámát” Kern András énekli.

Kurva jó, legyen meg

Legyen meg.

szinuhe:

nincs meseegyszer volt hol nem voltvolt egyszerde már nincsse a kertse a kútse a zsákse a kincsse a kardse a hősse a csúf se a nősse igazse szegényse vigaszse reményse murismarabúse akitmar a búgyerekem gyerekedse nekemse nekedse hegy sehegytetőse hegyhen-gergetőse bénase ügyesse kangase füles se gebémse gidámse vitézse vidámse tré se takaros se vip se fapadosse sárgagyalogútse fény sealagútse dorkase totóse diase fotóse  pandase grizlise élőse disneyse dobrüjgyéduskase nyúl sejézuskase most sesemmikorse védettférfikorse bundase mutyise utcase dutyise cukros bácsika se varázs pálcikase veled se velemse örökszerelemse óriásse minise szakmase gimiegyedembegyedemse ingyenegyetemse bécs sebaracskase jófejhalacskase ózd sekolontárse kohn sekolompárse üzise telóse fizuse melósejehajse a bajse a tejse a vajse tüzesparipase közöstarifase családse hazase galádse faszase fele királyságse hülye kivánságse kár sekárhozatse vezér-áldozatse végese hosszase tárcase glosszase semmi malacságse szólásszabadságse  bajokse  gondokse nacisvakondokse bú sevigasságse magyarigazságse hírese hamvase pogi se mannase szívedse szavadse bátorse szabadegyszer-voltde-már-nincsse a zsákse a kincsse ásóse kapase anyase apase bársonytakaróse bögrekakaóföle seleve sese puszise mese

szinuhe:

nincs mese

egyszer volt 
hol nem volt

volt egyszer
de már nincs

se a kert
se a kút

se a zsák
se a kincs

se a kard
se a hős

se a csúf 
se a nős

se igaz
se szegény

se vigasz
se remény

se muris
marabú

se akit
mar a bú

gyerekem 
gyereked

se nekem
se neked

se hegy se
hegytető

se hegyhen-
gergető

se béna
se ügyes

se kanga
se füles 

se gebém
se gidám

se vitéz
se vidám

se tré se 
takaros 

se vip se 
fapados

se sárga
gyalogút

se fény se
alagút

se dorka
se totó

se dia
se fotó

se  panda
se grizli

se élő
se disney

se dobrüj
gyéduska

se nyúl se
jézuska

se most se
semmikor

se védett
férfikor

se bunda
se mutyi

se utca
se dutyi

se cukros 
bácsika 

se varázs 
pálcika

se veled 
se velem

se örök
szerelem

se óriás
se mini

se szakma
se gimi

egyedem
begyedem

se ingyen
egyetem

se bécs se
baracska

se jófej
halacska

se ózd se
kolontár

se kohn se
kolompár

se üzi
se teló

se fizu
se meló

sejehaj
se a baj

se a tej
se a vaj

se tüzes
paripa

se közös
tarifa

se család
se haza

se galád
se fasza

se fele 
királyság

se hülye 
kivánság

se kár se
kárhozat

se vezér-
áldozat

se vége
se hossza

se tárca
se glossza

se semmi 
malacság

se szólás
szabadság

se  bajok
se  gondok

se nacis
vakondok

se bú se
vigasság

se magyar
igazság

se híre
se hamva

se pogi 
se manna

se szíved
se szavad

se bátor
se szabad

egyszer-volt
de-már-nincs

se a zsák
se a kincs

se ásó
se kapa

se anya
se apa

se bársony
takaró

se bögre
kakaó

föle se
leve se

se puszi
se mese

rrrick:

dougieplaysbanjo:

engadget:

In this Chinese city, phone addicts get their own sidewalk lane

I’m finished with humans

I support this idea, but only if there are trap doors. With alligators.

rrrick:

dougieplaysbanjo:

engadget:

In this Chinese city, phone addicts get their own sidewalk lane

I’m finished with humans

I support this idea, but only if there are trap doors. With alligators.

katacha:

De hova tűnt Marx???

katacha:

De hova tűnt Marx???

bolhapia:

Braille írást tenni egy honlapra annyira bunkó poén, hogy én sose mertem elsütni. Nem így van ezzel a Köztársasági Elnöki Hivatal. http://www.keh.hu/
mkkp


Ezt most hogy?

bolhapia:

Braille írást tenni egy honlapra annyira bunkó poén, hogy én sose mertem elsütni. Nem így van ezzel a Köztársasági Elnöki Hivatal.
http://www.keh.hu/

mkkp

Ezt most hogy?

1000drawings:

Diana Sudyka

Esik.
nevver:

Fortune cookie